معرفی چند سايت پاسخگو يی به سئولات دينی

۱. ستاد پاسخگويی به مسائل مستحدثه:

 کار اين ستاد هماهنگی ميان مراکز پاسخگويی به پرسش های دينی و قرآنی است

۲. صدای بهار :

 پاسخگويی زنده هماهنگ با دفاتر مراجع تقليد درباره احکام شرعی در اين سايت تنها مسينجر ايرانی عرضه می شود.

۳. جامعه علوم قرآنی:

پاسخگويی آيت الله صادقی تهرانی به پرسش های قرآنی 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید